Zawiadomienie o wynikach Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska zawiadamia o wynikach i ocenach Prac Konkursowych przyznanych przez Sąd Konkursowy w ramach organizowanego przez Miasto Ruda Śląska Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne. W oparciu o kryteria oceny określone w Regulaminie Konkursu Zamawiający – Miasto Ruda Śląska dokonał…
Więcej

Zaproszenie na ogłoszenie wyników konkursu

wielkipiec.pl
Serdecznie zapraszam na uroczystość, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne. Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Stacji Biblioteka przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej – Chebziu. Wystawę będzie można zwiedzać do 19 grudnia 2019 r. Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk
Więcej

Zbliża się termin składania Prac Konkursowych – II Etap Konkursu

Zbliża się termin składania Prac Konkursowych – II Etap Konkursu dlatego też przypominamy, że: Prace Konkursowe – II Etap Konkursu należy złożyć w Sekretariacie Konkursu do 20 listopada 2019 do godz. 14:00. Prace Konkursowe, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie (niezależnie od tego kiedy zostały nadane w placówce pocztowej). Pracę Konkursowe oznacza identycznym Numerem Identyfikacyjnym jak złożone w I etapie Konkursu Opracowania Studialne. Część opisowa Pracy Konkursowej składana jest wyłącznie…
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Sterownia
Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi odpowiedziami na nowe pytania (nr 103 i 104) Organizator Konkursu informuje uczestników II Etapu Konkursu, że 15.10.2019 r. o godzinie 12.00 oraz 17.10.2019 o godzinie 12.00  odbędzie się wizja lokalna na terenie zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego. Warunkiem uczestnictwa w wizji jest przesłanie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 14.00 przez Uczestnika Konkursu na adres mailowy sekretariat@wielkipiec.pl skanu „oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności” wypełnionego przez każdego z uczestników wizji oraz określenie, w którym z powyższych terminów dana osoba jest zainteresowana uczestnictwem…
Więcej

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu i zaproszenie do składania Prac Konkursowych II etapu

Sąd Konkursowy informuję, że do II Etapu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne zakwalifikowano opracowania studialne nr (kolejność przypadkowa): H16K1923 J860523S 2G165448Q S07KK88A R111207S Zalecenia Sądu Konkursowego: Sąd Konkursowy zwraca uwagę na konieczność dostosowania wszystkich zaproponowanych rozwiązań do obecnego stanu prawnego, w tym między innymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Sąd Konkursowy przypomina Uczestnikom Konkursu, że w II Etapie…
Więcej

Zbliża się termin składania Opracowań Studialnych – I Etap Konkursu

Jednocześnie przypominamy, że Opracowania Studialne – I Etap Konkursu należy złożyć w Sekretariacie Konkursu do 4 września 2019 do godz. 14:00. Opracowania Studialne, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu po terminie nie będą rozpatrywane.  Przypominamy także o konieczności zachowania anonimowości (rozdział IV Regulaminu Konkursu) oraz konieczności dołączenia do Opracowania Studialnego zamkniętej koperty zawierającej Formularz Identyfikacyjny stanowiący załącznik 1.5 do Regulaminu Konkursu (strona 42). Na kopercie tej należy nakleić naklejkę przekazaną przez Organizatora Konkursu potwierdzającą dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Wielki Piec
Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi odpowiedziami na nowe pytania (od numeru 80 do 102) dotyczącymi wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Opracowań Studialnych – I Etap Konkursu.
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi odpowiedziami na nowe pytania (od numeru 52 do 79) dotyczącymi wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Opracowań Studialnych – I Etap Konkursu. Jednocześnie przypominamy, że Opracowania Studialne – I Etap Konkursu należy złożyć w Sekretariacie Konkursu do 4 września 2019 do godz.14:00. Opracowania Studialne, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu po terminie nie będą rozpatrywane.  Przypominamy także o konieczności zachowania anonimowości (rozdział IV Regulaminu Konkursu) oraz konieczności dołączenia do Opracowania Studialnego zamkniętej koperty zawierającej Formularz Identyfikacyjny stanowiący załącznik 1.5…
Więcej

Informacja

Organizator Konkursu informuje, że dnia 26.06.2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego. Dopuszcza się uczestnictwo w wizji maksymalnie dwóch osób z każdego zespołu projektowego. Warunkiem uczestnictwa w wizji jest przesłanie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 14.00 przez Uczestnika Konkursu na adres mailowy sekretariat@wielkipiec.pl skanu „oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności” wypełnionego przez każdego z uczestników wizji. Na obiekt będą Państwo wpuszczani w 30-osobowych grupach. Dla każdej grupy przewidziane są 2 godziny na oglądanie zespołu…
Więcej

Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Organizator Konkursu informuje, że zakończona została formalna weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  W wyznaczonym terminie tj. do 24 maja 2019 roku do godziny 14.00 wpłynęło 96 wniosków. Po weryfikacji do udziału w Konkursie dopuszczono  91  wniosków. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma na wskazany adres email  informacje o sposobie rozpatrzenia jego wniosku. Ponadto Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie otrzymają pisemne zaproszenie do składania Opracowań Studialnych wraz z naklejką, przeznaczoną do umieszczenia na kopercie zawierającej Formularz Identyfikacyjny zgodnie z zapisami punktu IV.5. Regulaminu. Pozostałe…
Więcej

Komunikat

Organizator konkursu informuje, że upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wpłynęło 96 wniosków. W chwili obecnej wnioski te są weryfikowane. Zgodnie z harmonogramem konkursu do 7 czerwca 2019 Organizator ogłosi wyniki kwalifikacji. Dziękujemy za duże zainteresowanie Konkursem.
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Wielki Piec
Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami dotyczącymi regulaminu Konkursu oraz odpowiedziami opublikowanymi w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Jednocześnie przypominamy, że aby wziąć udział w konkursie należy do 24 maja 2019 do godz.14:00 złożyć w Sekretariacie Konkursu Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wniosek ten składa się zgodnie z wyborem Uczestnika za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w Sekretariacie konkursu.
Więcej

Ogłoszono konkurs architektoniczny na rewitalizację i adaptację Wielkiego Pieca

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Miasto Ruda Śląska realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne. Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego renowacji oraz dostosowania zabytkowego Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej do nowych funkcji oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla tego zespołu zabudowy. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24 maja…
Więcej
Menu