Ogłoszenie wyników I etapu konkursu i zaproszenie do składania Prac Konkursowych II etapu

Sąd Konkursowy informuję, że do II Etapu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne zakwalifikowano opracowania studialne nr (kolejność przypadkowa):

H16K1923
J860523S
2G165448Q
S07KK88A
R111207S

Zalecenia Sądu Konkursowego:

 1. Sąd Konkursowy zwraca uwagę na konieczność dostosowania wszystkich zaproponowanych rozwiązań do obecnego stanu prawnego, w tym między innymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Sąd Konkursowy przypomina Uczestnikom Konkursu, że w II Etapie Konkursu część opisowa Pracy Konkursowej składana jest wyłącznie elektronicznie w postaci plików PDF za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
  Nazwa przekazywanych plików powinna rozpoczynać się Numerem Identyfikacyjnym Uczestnika Konkursu (identycznym jak w pierwszym etapie konkursu), natomiast w treści plików czy jego właściwościach, a także na pomniejszonych do formatu A3 planszach nie należy już umieszczać Numeru Identyfikacyjnego ani żadnych innych oznaczeń umożliwiających identyfikację składającego je uczestnika. Rozdział IV Regulaminu Konkursu określa szczegółowo postanowienia dotyczące zachowania anonimowości.
 3. Prace Konkursowe powinny zawierać część rysunkową i opisową rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych.
 4. Zdaniem Sądu Konkursowego publicznie dostępny (udostępniony dla odwiedzających) powinien być poziom Wielkie Pieca Hutniczego znajdujący się na wysokości ok. 32 m. Pozostałe wyższe poziomy Wielkiego Pieca Hutniczego nie muszą być publicznie dostępne (udostępnione dla odwiedzających), jakkolwiek indywidualna dostępność może być przewidziana
 5. Sąd Konkursowy stwierdził także, że wysoka jakość przedstawionych w opracowaniach studialnych wizualizacji pozwala na jednoznaczną weryfikację zaproponowanych rozwiązań projektowych, dlatego też w II Etapie Konkursu nie należy do Pracy Konkursowej dołączać modelu fizycznego (makiety) całego projektowanego zespołu zabudowy w skali 1:250. Makieta nie będzie przyjmowana jako element opracowania.
 6. Sąd Konkursowy postanowił doprecyzować zakres elementów obowiązkowych pracy konkursowej składanej w II Etapie Konkursu, dlatego też Rozdział VIII Regulaminu Konkursu otrzymuje brzmienie:

VIII. SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH – II ETAP KONKURSU.

Elementy obowiązkowe pracy konkursowej:

A. Plansze o wymiarach 100×70 cm, tj. modele w skali zawierające część graficzną w następujących skalach:

 1. koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:200 z zaznaczonym układem funkcjonalnym, powiązaniami komunikacyjnymi, rysunkiem posadzek, oświetleniem i małą architekturą – uszczegółowienie rozwiązań złożonych w etapie I
 2. rzuty wszystkich kondygnacji budynków w skali 1:200, jako uszczegółowienie rozwiązań złożonych w etapie I. Powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach lub na tabelach umieszczonych na planszach. Uwzględnić należy wymagania zawarte w wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych stanowiących załącznik nr 2.1 do Regulaminu,
 3. charakterystyczne przekroje budynków w skali 1:200, w zakresie pozwalającym zrozumieć proponowane rozwiązania przestrzenne – uszczegółowienie rozwiązań złożonych w etapie I,
 4. minimum 3 charakterystyczne detale w skalach odpowiednich do wyjaśnienia rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych.
 5. jeden lub dwa charakterystyczne detale elewacji w skali 1:50
 6. elewacje budynku/budynków w skali 1:200, minimum 4 rysunki przedstawiające cały zespół zabudowy z każdej strony (elewacja zachodnia – od strony ul. Piotra Niedurnego, elewacja wschodnia – od strony wnętrza Huty Pokój, elewacja północna i południowa – prostopadłe do ulicy Piotra Niedurnego)
 7. schematy etapowania inwestycji
 8. graficzne przedstawienie koncepcji wystawy stałej multimedialnej i interaktywnej o Wielkim Piecu i hucie „Pokój” wraz ze schematami szlaków zwiedzania Wielkiego Pieca uwzględniającymi przebieg komunikacji pionowej i poziomej do pozostałych ogólnodostępnych pomieszczeń takich jak biura, kawiarnia, sala audytoryjna,
 9. perspektywy i wizualizacje niezbędne dla zilustrowania koncepcji – minimum cztery ujęcia perspektywiczne całego zakresu opracowania z „lotu ptaka” z każdej strony świata oraz charakterystyczne widoki wnętrz, wizualizacja strefy głównego wejścia do budynku i wizualizacja projektowanego założenia od strony ulicy Piotra Niedurnego z poziomu przechodnia.
 10. plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej technice graficznej. Zaleca się czarno-białą prezentację rzutów. Dopuszcza się umieszczenie na planszach innych dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu,
 11. część graficzną należy przedstawić na lekkich sztywnych planszach w skali o wymiarach 100x70cm (układ pionowy). Ilość plansz nie powinna przekraczać dziesięciu sztuk. Plansze należy ponumerować w kolejności prezentacji. Na każdej planszy w prawym górnym rogu strony przedniej należy umieścić Numer Identyfikacyjny w kolorze czarnym na białym tle o wysokości pisma 1 cm i maksymalnej szerokości 8 cm.

  B. Część opisowa:

Część opisową przekazuje się w postaci elektronicznej w postaci plików PDF za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego Konkursu.

Część opisowa powinna zawierać:

 1. opis koncepcji adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój do nowych funkcji, w tym sposobu rozwiązania komunikacji pionowej i poziomej, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, opis koncepcji ekspozycji stałej multimedialnej i interaktywnej o Wielkim Piecu i hucie „Pokój”,
 2. zaktualizowaną tabelę programowo-bilansową, której wzór został ujęty w punkcie 2 załącznika Nr 2.1. do regulaminu Konkursu (Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne), uzupełnioną o wszystkie projektowane powierzchnie, w tym powierzchnie komunikacyjne. Należy także podać łączną kubaturę nowoprojektowanych obiektów.
 3. opis materiałowy, opis konstrukcji dla budynków mieszczących: punkt widokowy, ekspozycje, salę audytoryjną, galerię sztuki, kawiarnię, hol wejściowy, pokoje biurowe,
 4. opis koncepcji zabezpieczenia obiektów, w tym w szczególności zabytkowego Zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego pod kątem przeciwpożarowym,
 5. opis rozwiązań innowacyjnych i energetycznych obniżających koszty eksploatacji – uszczegółowienie opisu i rozwiązań z I Etapu Konkursu,
 6. opis projektu wystawy stałej multimedialnej i interaktywnej o wielkim piecu i hucie „Pokój”.

Część opisowa nie powinna swoim rozmiarem przekraczać 14 stron formatu A4 zapisanych czcionką Arial o minimalnym rozmiarze 10

Ponadto do części opisowej należy dołączyć:

 1. zaktualizowaną informację o planowanych łącznych kosztach brutto wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej z rozbiciem na etapy realizacji inwestycji oraz szacunkowe zbiorcze zastawienie kosztów.
 2. zaktualizowaną informację określającą koszt brutto opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim przy uwzględnieniu zapisów Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 1.6 do Regulaminu,
 3. informacje przedstawiające szacunkowe roczne koszty utrzymania obiektu w rozbiciu na szacunkowe koszty ogrzewania, szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, szacunkowe koszty bieżącej konserwacji obiektu, koszty utrzymania i konserwacji wind, koszty utrzymania i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji oraz inne istotne zgodnie z wiedzą Uczestnika pozycje kosztowe,
 4. pomniejszenie wszystkich plansz do formatu A3.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej instrukcją obsługi Platformy przetargowej:

Składanie ofert konkursowych – Instrukcja

Poprzedni wpis
Zbliża się termin składania Opracowań Studialnych – I Etap Konkursu
Następny wpis
Pytania i odpowiedzi
Menu