Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Organizator Konkursu informuje, że zakończona została formalna weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  W wyznaczonym terminie tj. do 24 maja 2019 roku do godziny 14.00 wpłynęło 96 wniosków. Po weryfikacji do udziału w Konkursie dopuszczono  91  wniosków.

Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma na wskazany adres email  informacje o sposobie rozpatrzenia jego wniosku. Ponadto Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie otrzymają pisemne zaproszenie do składania Opracowań Studialnych wraz z naklejką, przeznaczoną do umieszczenia na kopercie zawierającej Formularz Identyfikacyjny zgodnie z zapisami punktu IV.5. Regulaminu. Pozostałe podmioty otrzymają informację o wykluczeniu z udziału w Konkursie.

Ponadto Organizator informuję, że jeden wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie. Zgodnie z zapisami punktu II.3.8. Regulaminu Konkursu wniosek ten został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Poprzedni wpis
Komunikat
Następny wpis
Informacja
Menu