Pytanie nr 1:
Czy sposób etapowania inwestycji określony w par. 1 ust. 1 będzie zależny jedynie od specyfiki danego projektu i jest w tym zakresie przewidziana dowolność (Projektant wskazuje możliwości etapowania), czy Zamawiający ma w tym zakresie jakieś wytyczne? Jeśli na chwilę obecną nie ma wytycznych, zwracamy się z prośbą o ich konkretne wskazanie w wytycznych pokonkursowych.

Odpowiedź:
Sposób etapowania inwestycji jest zależny jedynie od specyfiki danego projektu. Każdy uczestnik indywidualnie określa możliwości etapowania własnego projektu. Opis rozwiązań etapowania inwestycji należy przedstawić w części opisowej Opracowania Studialnego zgodnie z rozdziałem VI część B punkt 4 Regulaminu Konkursu.


Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z Umowy par. 1 ust. 2 punktu 1. Wygrana praca konkursowa może w niektórych fragmentach nie do końca być w pełni zgodna z wytycznymi konkursowymi, zatem wprowadzenie niniejszego zapisu może powodować rozbieżności co do wagi “wytycznych”. Naszym zdaniem wiążące powinny być wygrana praca wraz z wytycznymi Sądu Konkursowego. Powołanie w Umowie na wytyczne konkursowe jest naszym zdaniem krokiem “w tył” i może powodować znaczące zmiany w projekcie.

Odpowiedź:
Organizator nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do umowy. Zgodnie z par. 1 ust.2 umowy oprócz opisu przedmiotu Konkursu dokumentacja projektowa ma być wykonana m.in. zgodnie z pracą złożoną przez Uczestnika w Konkursie oraz wytycznymi Sądu Konkursowego co jasno precyzuje oczekiwania Orgnizatora. Ponadto Praca Konkursowa może, ze względu na ograniczoną objętość, nie ujmować wszystkich opisanych w wytycznych konkursowych szczegółowych aspektów realizacji inwestycji, jak np. zastosowanie tabliczek w języku braille’a, a które to wytyczne powinny zostać ujęte w dokumentacji wykonawczej inwestycji.


Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z Umowy par. 1 ust. 2 punktu 4 lub szczegółowe określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “wszelkie”. Zwracamy się z prośbą o wskazanie konkretnych wymogów prawnych lub zmianę stwierdzenia na: “obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z celem jakiemu ma służyć”.

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis umowy, par. 1 ust. 2 pkt 4 umowy otrzymuje brzmienie:
obowiązującymi przepisami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy”


Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu par. 1 ust 3 pkt 1 na “sporządzenie projektu wstępnego tzw. koncepcji, poprzez wprowadzenie zmian wynikających z zaleceń Sądu Konkursowego”. Zwracamy się z prośbą o wskazanie w jakiej formie ma być ona wykonana i w jakiej ilości egzemplarzy. Proponujemy aby projekt wstępny (koncepcja) obejmował ilością i skalą zakres konkursowy etap 2, był wykonany w formie dokumentacji w formacie A4 w skoroszycie / teczce w ilości max. 2 egzemplarze wersji papierowej i 1 egz wersji cyfrowej.

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Negocjacji będą podlegały zakres, forma i ilość egzemplarzy. Na obecnym etapie organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu par. 1 ust 3 pkt. 2 na “szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji możliwe jest do wykonania po wykonaniu kosztorysów inwestorskich wszystkich branż. Zatem nie jest możliwe jego wykonanie na etapie tzw. koncepcji.

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Ponadto na etapie składania Opracowań Studialnych Uczestnicy Konkursu muszą zgodnie z Rozdziałem VI podrozdziałem B punktem C przedstawić informację, o planowanym łącznym koszcie wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy Konkursowej.

Na obecnym etapie Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub szczegółowe wyjaśnienie co swoim zakresem obejmuje par. 1 ust 3 pkt 5. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem “wszystkich dokumentów i opracowań” oraz “prawidłowego”. Czy należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty i opracowania niezbędne do spełnienia celu jakiemu ma służyć dokumentacja (zależnie od etapu projektu)?

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Jeżeli z przepisów prawa wynika konieczność sporządzenia jakiegoś dokumentu lub opracowania np. wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych to wykonawca będzie musiał taki dokument lub opracowanie przygotować. Na obecnym etapie zamawiający nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 7:
Co ma obejmować projekt rozbiórek?

Odpowiedź:
Jeżeli projekt inwestycji zakłada dokonanie rozbiórki jakiegoś fragmentu zabudowy np. fragmentu „estakady kolejowej”, o której mowa na stronie 100 i 101 Regulaminu Konkursu to należy przygotować stosowną, wymaganą prawem dokumentacje, takiej rozbiórki.


Pytanie nr 8:
W związku z przerzuceniem na Projektanta obowiązku dokonania formalności w tym uzyskania decyzji administracyjnych na budowę i na rozbiórkę Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Odpowiedź:
Organizator posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi postępowaniem konkursowym na cele budowlane.


Pytanie nr 9:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie terminu w jakim Zamawiający przekaże Projektantowi pełnomocnictwa konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:
Organizator przekaże Projektantowi stosowne pełnomocnictwa w dniu podpisania Umowy.


Pytanie nr 10:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie terminu w jakim Zamawiający przekaże Projektantowi prawo dostępu do działki (możliwość ewentualnej inwentaryzacji, zgodę na wejście na działkę dla podwykonawców np. firmy wykonującej badania geologioczne itp) konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:
Organizator przekaże Projektantowi zgodę na wejście na teren inwestycji w dniu podpisania Umowy. Na etapie przygotowywania Konkursu Organizator wykonał inwentaryzację obiektów metadą skaningu laserowego 3D oraz wykonał badania geologiczne – materiały te stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu.


Pytanie nr 11:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zapisu par. 1 ust 3 pkt 9 “w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym”. Jaki jest dokładny zakres i jaka jest procedura dokonywania Uzgodnień z Zamawiającym? Ile czasu Zamawiający potrzebuje na analizę dokumentacji? Po jakim czasie od przekazania Zamawiający dokona uzgodnienia lub wskaże uwagi? Czy Zamawiający przewiduje jednokrotne czy wielokrotne uzgodnienia dotyczące danego zakresu? Kto z ramienia Zamawiającego jej dokonuje?

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Negocjacji będzie podlegała m.in. procedura uzgodnień z zamawiającym. W par. 15 ust 3 Umowy (po zmianie numeracji, parz pytanie nr 45) wskazana zostanie osoba reprezentująca Organizatora i upoważniona do dokonywania uzgodnień.


Pytanie nr 12:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zapisu par. 1 ust 3 pkt 11. Co dokładnie powinno zawierać niniejsze opracowanie? W jakiej formie powinno być ono wykonane?

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres i forma dokumentacji zostanie ustalona w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Dokumentacja wskazana w par. 1 ust 3 pkt 11 ma stanowić specyfikacje wyposażenia obiektu przygotowaną w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było ogłoszenie postępowania na dostawę tego wyposażenia.


Pytanie nr 13:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zapisu par. 1 ust 3 pkt 12 “dla dostaw: szacunek kosztów”.

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Dokumentacja wskazana w par. 1 ust 3 pkt 12 ma stanowić szacunek kosztów przygotowany zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, aby na jego podstawie możliwe było ogłoszenie postępowania na realizację zadania oraz na dostawę wyposażenia.


Pytanie nr 14:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie par. 1 ust 3 pkt 13. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien przygotować generalny wykonawca. Terminy i kwoty określone w tym dokumencie ściśle zależą od terminu zakończenia procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz szczegółowych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą, o których na etapie wykonywania projektu Projektant nie będzie miał wiedzy. Ponadto GW dostosowuje ten dokument do możliwości i zasobów swojej firmy.

Odpowiedź:
Par. 1 ust 3 umowy posiada przypis wskazujący, że dokładny zakres dokumentacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. Na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac budowlanych Organizator będzie określał szacunkowy czas i koszty realizacji poszczególnych etapów inwestycji, jakie należy wyznaczyć w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.


Pytanie nr 15:
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej, szczególnie dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych oraz opracowań kosztowych. Sugerujemy ilość 2.

Odpowiedź:
Organizator w par. 1 ust 4 określił minimalną ilość dokumentacji jaka jest mu niezbędna do realizacji inwestycji, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji procedur przetargowych. Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 16:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 2 poprzez uszczegółowienie kwestii odbiorów częściowych (i analogicznie płatności częściowych). Prosimy o dodanie zapisu, że przewiduje się odbiory częściowe, którym podlegają poszczególne etapy wykonania dokumentacji.

Odpowiedź:
Organizator w par.2 ust 3 określił, że „Dokumentacja przekazywana będzie częściowo, w terminach i w zakresie wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, /ustalonym przez Strony w trakcie negocjacji ws. udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki/, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy”. Ponadto paragraf 7 Umowy precyzuje warunki płatności. Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 17:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 2 ust 4 “Za termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej każdego z etapów uważać się będzie datę podpisania protokołu przekazania”. Projektant nie może odpowiadać za nieterminowość w przypadku wydłużającej się weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego, szczególnie, że par. 2 umowy nie zawiera żadnych terminów jakie powinien przestrzegać Zamawiający. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się pozostawić niniejszy zapis, prosimy o podanie i uzupełnienie umowy o szczegółowe zapisy dotyczące procedury weryfikacji / uzgadniania z Zamawiającym, ile czasu ma Zamawiający na wskazanie ewentualnych uwag itd.

Odpowiedź:
Dokładne procedury weryfikacji dokumentacji zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu w trakcie negocjacji umowy, dlatego też Organizator dodaje do Par. 2 umowy przypis o następującej treści: „2 dokładny zakres terminów realizacji umowy, etapów odbiorowych, dokumentacji odbiorowej i terminy procedur odbiorowych do ustalenia w trakcie negocjacji”.


Pytanie nr 18:
W przypadku pozostawienia w par. 2 ust 4 zapisu o protokole odbioru prosimy o zmianę “bezusterkowego protokołu odbioru kompletu dokumentacji przez Zamawiającego” na “przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad istotnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego”.

Odpowiedź:
Dokładne procedury weryfikacji dokumentacji zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu w trakcie negocjacji umowy, dlatego też Organizator dodaje do Par. 2 umowy przypis o następującej treści: „2 dokładny zakres terminów realizacji umowy, etapów odbiorowych, dokumentacji odbiorowej i terminy procedur odbiorowych do ustalenia w trakcie negocjacji”.


Pytanie nr 19:
Zwracamy się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “bezusterkowego”. Jaki jest zamknięty katalog “usterek”, które spowodują niepodpisanie przez Zamawiającego “bezusterkowego protokołu odbioru” i w skutek tego spowodują przekroczenie terminu umownego.

Odpowiedź:
Dokładne procedury weryfikacji dokumentacji, zostanie ustalony pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu w trakcie negocjacji umowy, dlatego też Organizator dodaje do Par. 2 umowy przypis o następującej treści: „2 dokładny zakres terminów realizacji umowy, etapów odbiorowych, dokumentacji odbiorowej i terminy procedur odbiorowych do ustalenia w trakcie negocjacji”.


Pytanie nr 20:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 2 ust 4 “Za termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie nadzoru autorskiego uznaje się upływ terminu określonego w par. 12”.

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapisy par. 2 ust. 4 Umowy, ustęp ten otrzymuje brzmienie:
“Za termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie nadzoru autorskiego uznaje się upływ terminu określonego w § 12”


Pytanie nr 21:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z par. 2 ust. 5 pkt. 2a słowa “normami”. Stosowanie norm jest nieobligatoryjne, zdarza się że normy są niezgodne z innymi obowiązującymi przepisami lub stoją w sprzeczności z innymi normami. Jeżeli Zamawiający wymaga stosowanie norm proszę o wskazanie w Umowie konkretnych norm.

Odpowiedź:
Organizator wykreśla z Par. 2 ust. 5 pkt. 2 słowo „normami”


Pytanie nr 22:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 2 ust 6 na: “Odbiór końcowy następuje w momencie odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej.”

Odpowiedź:
Odbiór końcowy dokonany będzie po złożeniu ostatniej części dokumentacji zgodnie z procedurami ustalonymi pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu w trakcie negocjacji umowy. Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 23:
Zwracamy się z prośbą o dopisania do par. 3 ust.2 “niezbędnych do celów jakim ma służyć dokumentacja”.

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis par. 3 ust. 2 Umowy na następujący:

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do celów jakim ma służyć dokumentacja, należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień, warunków dostawy mediów.”


Pytanie nr 24:
W związku z zapisami par. 3 ust. 9 w jakiej formie i jak często Zamawiający wymaga raportowania o postępie prac?

Odpowiedź:
Organizator ustali częstotliwość i formę raportowania o postępie prac w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu.


Pytanie nr 25:
Zwracamy się z prośbą o dopisania do par. 3 ust.10 “wymagane obowiązującymi przepisami prawa” (dotyczy 2 części zdania).

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis par. 3 ust. 10 Umowy na następujący:

Wykonawca dokona sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz uzyska pozwolenie konserwatorskie oraz wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia, a także poniesie związane z tym koszty.”


Pytanie nr 26:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu określonego w par. 3 ust.11 do min. 5 dni. W przypadku pytań dotyczących projektów branżowych konieczna jest często konsultacja z podwykonawcami.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie, szczególnie że zgodnie z zapisami umowy Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin Odpowiedźi i będzie z tego uprawnienia korzystał jeżeli tylko pozwolą na to terminy wynikające z postępowania przetargowego.


Pytanie nr 27:
W związku z zapisami par. 3 ust.12 zwracamy się z prośbą o dopisanie nadzorów autorskich do Przedmiotu Umowy oraz zmianę w tym zakresie w zapisach par. 2.

Odpowiedź:
Zasady realizacji nadzorów autorskich określa między innymi par. 12 umowy. Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 28:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 3 ust. 14 z “błędów” na “wady istotne”.

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis par. 3 ust. 14 Umowy na następujący:
14. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad ujawnionych w dokumentacji projektowej.”


Pytanie nr 29:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 ustępu 3: “Współdziałanie z Projektantem w toku wykonywania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności udzielanie mu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Odpowiedźi na zadawane pytania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania”.

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapisy Umowy poprzez dodanie do par. 4 ustępu 3 o następującej treści:
“3. Strony będą się porozumiewały za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019. poz. 123). Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy Odpowiedźi na zadawane pytania dotyczące realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania Zamawiającemu.”


Pytanie nr 30:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 ustępu 4: “W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy i następnie przez cały okres jej trwania – umożliwienie Projektantowi dostępu do działek i terenu budowy, na których będą realizowane roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 Umowy,”

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapisy Umowy poprzez dodanie do par. 4 ustępu 4 o następującej treści:
“4. Zamawiający zapewni Wykonawcy, podczas trwania umowy, dostęp do działek i terenu budowy, na których będą realizowane roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową”


Pytanie nr 31:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 ustępu 5: “W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przekazanie Projektantowi prawa do dysponowania działkami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,”

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapisy Umowy poprzez dodanie do par. 4 ustępu 5 o następującej treści:
“5. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże przedstawicielowi Wykonawcy pełnomocnictwo do dysponowania terenem inwestycji na cele budowlane oraz do reprezentowania Zamawiającego w celach formalno-prawnych związanych z realizacją Umowy”


Pytanie nr 32:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 ustępu 6: “W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przekazanie Projektantowi pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w celach formalno-prawnych związanych z realizacją Umowy,”

Odpowiedź:
Wnioskowane zapisy zostały ujęte w dopisanym ust. 5 paragrafu 4.


Pytanie nr 33:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 ustępu 7: “W przypadku należytego wykonania Umowy i potwierdzenia przez Zamawiającego jej prawidłowego wykonania – wystawienie Projektantowi pisemnych referencji; referencje wystawione zostaną po zakończeniu realizacji Umowy dla jej całości, zaś referencje częściowe obejmujące zakres robót zrealizowanych po sporządzeniu i odbiorze przez Zamawiającego Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego.”

Odpowiedź:
Organizator na wniosek wystawia referencje Wykonawcom, którzy należycie wywiązali się z realizacji zawartych umów i umieszczania tego typu zapisów w umowie nie jest konieczne.


Pytanie nr 34:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 8 ust. 3 z “wad” na “wady istotne”.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 35:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do Umowy w par. 9 ust.6. “Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §6 pkt. 1”.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 36:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 10 ust. 2 punkt 1 z “ograniczenia” na “zmianę”.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie. Organizator nie przewiduje zmian zakresu prac projektowych.


Pytanie nr 37:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 10 ust. 2 punkt 2b z “opóźnienia” na “wydłużający się proces pozyskiwania uzgodnień lub decyzji administracyjnych”.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie. Przepisy prawa przewidują terminy wydawania uzgodnień i decyzji administracyjnych i jedynie opóźnienia w tym zakresie mogą stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy


Pytanie nr 38:
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów par. 11 ust. 3 “prac faktycznie zrealizowanych do dnia, w którym nastąpiło zerwanie umowy, na podstawie specjalnego protokołu odbioru wykonanego na ten cel”. Uwaga dotyczy również par. 11 ust. 7. Umowa zakłada podzielenie prac projektowych na dwa wielomiesięczne etapy: 1-PK i PB, 2-reszta dokumentacji. Proponowany zapis ma zabezpieczyć interes Projektanta w momencie zerwania umowy pomiędzy etapami.

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie. Zgodnie z par. 11 ust. 7

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jedynie za te części dokumentacji, które zostały ostatecznie zakończone i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego przed datą rozwiązania umowy. Etapy odbiorowe zostaną doprecyzowane w par 2 umowy w trakcie negocjacji ze zwycięzcą Konkursu i zgodnie z tymi etapami nastąpi rozliczenie prac.


Pytanie nr 39:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 12 ust. 2 punkt 2 na: “wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy powstałych w toku realizacji poprzez Odpowiedźi na pytania i wskazywanie w dokumentacji szczegółów dotyczących danego zagadnienia”. Zapis w obecnej formie stanowi otwarty katalog wprowadzenia wszelkich zmian do dokumentacji i konieczności opracowywania dowolnych rysunków / dokumentów jakie zażyczy sobie Zamawiający lub wykonawca, również tych nie mających prawnego uzasadnienia. Również tych które nie zostały zawarte jako Przedmiot niniejszej Umowy.

Odpowiedź:
Proponowany w pytaniu zapis ogranicza się jedynie do wskazywania w dokumentacji szczegółów danego rozwiązania, a jeśli dane zagadnienie zostało przez Wykonawcę pominięte lub niedostatecznie opisane w dokumentacji nie daje możliwości jego właściwego wyjaśnienia. Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 40:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 12 ust. 2 pkt. 3 na: “opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Projektanta”. Projektant nie może odpowiadać i ponosić dodatkowej pracy i kosztów za konieczność zmian w przypadku braku możliwości zastosowania projektowanych rozwiązań z powodu błędnego lub innego wykonania robót (np. niezgodnie z dokumentacją, w przypadku gdy przywrócenie zgodności z projektem jest niemożliwe).

Odpowiedź:
Zapisy par. 12 ust. 2 pkt. 3 nie odnoszą się do błędnego lub niezgodnego z projektem wykonania robót, dotyczą natomiast niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej.

Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 41:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów par. 12 ust. 2 pkt. 4 na: “wskazywanie, które z wprowadzanych przez wykonawcę zmiany nieistotne, a które są istotne z punktu widzenia prawa budowlanego, które ze zmian wymagają wykonania projektu zamiennego i uzyskania decyzji administracyjnej. Zapis w obecnej formie umożliwia wprowadzanie na budowie wszelkich zmian, intencją Zamawiającego powinno być wykonywanie obiektu zgodnie z projektem i ograniczanie zmian na etapie budowy.

Odpowiedź:
Intencją Zamawiającego jest wykonanie obiektu zgodnie z projektem i ograniczanie zmian na etapie budowy jednak ewentualnych zmian nie można wykluczyć dlatego też Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie.


Pytanie nr 42:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 12 punktu 8 “Nadzór autorski będzie sprawowany przez przedstawicieli Projektanta lub osoby, które są twórcami projektu w poszczególnych branżach. Projektant bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, niż wymienione w zdaniach poprzedzających i niezatrudnionych przez Projektanta. ”

Odpowiedź:
Organizator nie będzie modyfikował wzoru umowy w tym zakresie. Sposób realizacji nadzorów autorskich pozostawia się w gestii Wykonawcy.


Pytanie nr 43:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 12 punktu 9 “Wezwanie projektantów na budowę lub zgłoszenie zapytania może nastąpić poprzez pocztę tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Odpowiedź:
Kwestia porozumiewania się stron Umowy została unormowana w dodanym do par. 4 ustępie 3. (patrz pytanie nr 29)


Pytanie nr 44:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie w par. 15 ust. 5 i 6 adresów mailowych do korespondencji drogą elektroniczną.

Odpowiedź:
Wprowadza się korektę numeracji ustępów w paragrafie 15 umowy rozpoczynając numeracje od numeru 1 i kończąc na numerze 7.

Organizator zmienia zapis par. 15 ust 2 (zgodnie z nową numeracją) Umowy na następujący:
2. Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest: …………………….tel………………………….email……………….”


Pytanie nr 45:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 15 punktu 11 “Zamawiający oświadcza, że Przedstawiciel wymieniony w ust. 6 niniejszego paragrafu jest uprawniony i umocowany w szczególności do: podejmowania ostatecznych decyzji, ustaleń, zatwierdzeń, podpisywania protokołów przekazania, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp. czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy i przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis par. 15 ustęp 3 (zgodnie z nową numeracją) Umowy na następujący:
“3. Osobą uprawnioną i umocowaną do koordynowania spraw objętych niniejszą umową w szczególności do: podejmowania ostatecznych decyzji, ustaleń, zatwierdzeń, podpisywania protokołów przekazania, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp. czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy i przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest: …..……………………………..tel. …………………………………………, email……………………………..”


Pytanie nr 46:
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 15 punktu 12 “Komunikację drogą elektroniczną uznaje się za równoważną formie pisemnej przesyłaną tradycyjną pocztą w przypadku przesyłania wiadomości na wszystkie adresy mailowe wskazane w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu”.

Odpowiedź:
Kwestia porozumiewania się stron Umowy została unormowana w dodanym do par. 4 ustępie 3. (patrz pytanie nr 29)


Pytanie nr 47:
Czy określenie z zał. 2.1. “dwóch gabinetów o powierzchni około 30m2” oznacza każdy po 30m2, czy łącznie 30m2?

Odpowiedź:
Każdy z gabinetów powinien mieć po 30m2 powierzchni.


Pytanie nr 48:
Czy na etapie konkursu możliwe jest dokonanie wizji w terenie? Jeśli tak to na jakich zasadach?

Odpowiedź:
Organizator udostępnił uczestnikom konkursu wirtualny spacer przedstawiający Zespół Wielkiego Pieca Huty Pokój – dostępny na stronie http://www.wirtualnaruda3d.pl/wielkipiec/3dwalk_PL.html oraz chmurę punktów przedstawiającą Zespół Wielkiego Pieca Huty Pokój. Organizator nie planuje wizji w terenie.


Pytanie nr 49:
Czy chmury punktów można udostępnić w formatach z rozszerzeniem XYZ lub E57?

Odpowiedź:
Organizator udostępnił na stronie www.wielkipiec.pl w zakładce „Pliki do pobrania” dodatkowe pliki skaningu laserowego 3D – chmury punktów w postaci plików .xyz


Pytanie nr 50:
Czy istnieje możliwość udostępnienia skanu 3D w postaci pliku .e57 lub .xyz jako alternatywnego dla pliku .pts, który nie jest obsługiwany przez niektóre z programów do projektowania architektonicznego, w tym ArchiCada?

Odpowiedź:
Organizator udostępnił na stronie www.wielkipiec.pl w zakładce „Pliki do pobrania” dodatkowe pliki skaningu laserowego 3D – chmury punktów w postaci plików .xyz


Pytanie nr 51:
Czy w konkursie mogą brać udział osoby mieszkające i posiadające działalność gospodarczą oraz uprawnienia specjalności architektonicznej w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska? Jeśli tak to czy wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski, co z dokumentami, których odpowiedniki nie istnieją w kraju, który wydał uprawnienia?

Odpowiedź:
W konkursie mogą brać udział osoby posiadające uprawnienia architektoniczne wydane w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska. Precyzuje to Rozdział II.1.4 Regulaminu Konkursu, w którym mowa m.in. o „świadczeniu usług transgranicznych”. Wszelkie dokumenty składane w czasie trwania Konkursu muszą być składane w języku polskim. W przypadku dokumentów wydanych w innym języku niż polski należy przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe.


Pytanie nr 52:
W regulaminie Konkursu w Załącznik Nr 2.2 Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, kulturowe, środowiskowe jest zapis dotyczący wjazdu na teren opracowania: “Należy zapewnić z obszaru opracowania dostęp do terenu produkcyjnego należącego obecnie do firmy Stalmag (działka nr 3695/215) zlokalizowanego na północ od terenu opracowania. Należy równocześnie zaprojektować nowy zjazd publiczny z ulicy Niedurnego na obszar opracowania. Zgodnie z poniższymi mapami…” . Zamieszczone poniżej mapy ilustrujące lokalizację wjazdu nie są jednoznaczne. Mapa na stronie 99/102 pokazuje wjazd położony na granicy działki 3694/215 i 3695/215 należącej do firmy Stalmag, z ogrodzonym wydzielonym fragmentem terenu obu działek z bramami. Jest to rodzaj obopólnej służebności. Natomiast na mapie-schemacie zamieszczonym na stronie 100/102 Regulaminu oznaczenie strzałką wjazdu na teren opracowania prowadzi bezpośrednio działkę 3694/215 w północno-zachodnim narożniku z dodatkowym dostępem na działkę 3695/215 firmy Stalmag. Czy zapis ten oznacza, że należy wydzielić z terenu opracowania fragment działki 3694/215 przeznaczony na wjazd zgodnie z rysunkiem na stronie 100 oraz zaprojektować dodatkowy wjazd bezpośrednio na teren opracowania zgodnie z rysunkiem na stronie 99? Czy możliwe jest przesunięcie wjazdu pokazanego na stronie 100 w stronę północną działki 3695/215, żeby nie zabierać części działki 3694/215 z terenu opracowania?

Odpowiedź:
Na stronie 99 Regulaminu Konkursu zamieszczono schemat zapewnienia dostępności terenu inwestycji z drogi publicznej uwzględniający także zapewnienie dostępu do sąsiedniej działki (nr 3695/215). Organizator Konkursu przeprowadził w międzyczasie uzgodnienia branżowe i uwzględniając istniejącą infrastrukturę tramwajową, kolektor ściekowy, decyzje o lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienia pomiędzy właścicielami obu działek wskazał na stronie 100 Regulaminu ostatecznie zatwierdzone rozwiązanie zjazdu z drogi publicznej. W chwili obecnej rozwiązanie to jest skierowane do realizacji i należy je traktować jako obowiązujące. Nie ma możliwości przesunięcia tego zjazdu ani na północ, ani na południe. Organizator nie wymaga projektowania innych dodatkowych zjazdów z drogi publicznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego raczej nie możliwe jest wykonanie kolejnego zjazdu na odcinku od przejazdu kolejowego przy Bramie I Huty Pokój do projektowanego zjazdu, o którym mowa powyżej.


Pytanie nr 53:
Z uwagi na niewielką powierzchnię niezabudowaną na działce, dodatkowo ograniczoną terenem przeznaczonym na uzgodniony wjazd, mamy pytanie czy konieczna jest lokalizacja 3 miejsc dla autokarów na terenie opracowania? Czy dopuszczalne jest rozwiązanie dojazdu i postoju dla autokarów na skrzyżowaniu ulicy Piotra Niedurnego i Hutniczej wokół istniejącej wysepki przystankowej i dojście wycieczek do obiektu pieszo?

Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu należy na terenie inwestycji zaprojektować parking dla co najmniej 3 autobusów.


Pytanie nr 54:
Czy dopuszczalna jest lokalizacja wymaganych 40 miejsc postojowych na kondygnacji podziemnej?

Odpowiedź:
Organizator dopuszcza lokalizacja wymaganych miejsc postojowych na kondygnacji podziemnej.


Pytanie nr 55:
Czy widoczne na kominie anteny i inne urządzenia telekomunikacyjne mogą być zdemontowane?

Odpowiedź:
Umowa wiążąca Organizatora z właścicielem stacji telefonii komórkowej zamontowanej na kominie jest bezterminowa z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Organizator dopuszcza możliwość likwidacji przedmiotowej stacji telefonii komórkowej.


Pytanie nr 56:
Teren opracowania leży na terenach górniczych. Zgodnie z zapisem MPZP lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem obszarów i terenów górniczych OG „Wirek II” (TG „Ruda-Wirek II”), OG ”Halemba I” (TG Halemba I/II), OG Ruda Śląska-Radoszowy” (TG Ruda Śląska-Radoszowy”) związanych z eksploatacją węgla kamiennego. Pytanie: Jaka jest kategoria terenu górniczego na obszarze opracowania? Czy istnieją przeciwwskazania techniczne wynikające z lokalizacji w pobliżu kopalni, do umieszczenia części funkcji budynku na kondygnacji podziemnej?

Odpowiedź:
Teren inwestycji jest górniczo uspokojony. Na terenie inwestycji nie występują przeciwwskazania techniczne powodowane przez przedsiębiorców górniczych.


Pytanie nr 57:
W Załączniku do Regulaminu Nr 2.2.1 Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zapis: “Pożądane przywrócenie sprawności technicznej wyciągu ukośnego”. Pytanie: W jakim zakresie powinna być przywrócona sprawność tego elementu?

Odpowiedź:
Pożądane jest przywrócenie sprawności technicznej wyciągu ukośnego np. w zakresie poruszania się po nim nieobciążonych wózków skipowych w celu prezentacji zwiedzającym funkcjonowania tego urządzenia. Dopuszcza się także wykorzystanie wyciągu ukośnego do celów komunikacyjnych.


Pytanie nr 58:
W Załączniku do Regulaminu Nr 2.2.1 Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zapis: “Pożądane przywrócenie sprawności technicznej wyciągu osobowo-towarowego (odbudowa nieistniejącej kabiny maszynowni)”. Pytanie: Czy w zapisie tym chodzi o nieistniejący pion windowy z klatką schodową dochodzące do poziomu +35.900, pokazane w materiałach konkursowych na przekroju A-A dokumentacji archiwalnej Przebudowy i modernizacji wielkiego pieca “A” z 1967r.? Czy możliwa jest rekonstrukcja wspomnianego wyciągu osobowo-towarowego we współczesnej formie uwzględniającej aktualne przepisy, nawiązującej w charakterze do historycznej przemysłowej? Czy zachowała się i może być udostępniona uczestnikom dokumentacja archiwalna wyciągu, w szczególności wspomnianej kabiny maszynowni?

Odpowiedź:
Wyciąg osobowo-towarowy to istniejący szyb windowy obok klatki schodowej dochodzący do poziomu +35.900, pokazany w materiałach konkursowych na przekroju A-A dokumentacji archiwalnej przebudowy i modernizacji wielkiego pieca “A” z 1967r. Istnieje możliwość modernizacji tego szybu windowego i zastosowania współczesnego wyciągu osobowo-towarowego pod warunkiem zachowania jego historycznej formy zewnętrznej. Organizator nie dysponuje dodatkową dokumentacją archiwalną tego wyciągu.


Pytanie nr 59:
Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego archiwalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej nieistniejącej hali lejnicznej?

Odpowiedź:
Organizator nie dysponuje archiwalną dokumentacją architektoniczno-budowlaną nieistniejącej hali lejniczej.


Pytanie nr 60:
W Planie Miejscowym obowiązującym na terenie inwestycji w paragrafie 5 ust 13 pkt 4 d jest zapis: “maksymalna wysokość zabudowy 20m; dopuszcza się odstępstwo od maksymalnej wysokości obiektów wyłącznie dla obiektów realizowanych w ramach adaptacji wielkiego Pieca”, które nie mogą przekroczyć pierwotnej wysokości obiektu”. Czy zapis ten dotyczy bezpośrednio samego Wielkiego Pieca i tylko obiektów bezpośrednio służących jego adaptacji (np. klatki schodowej z trzonem windowym i punktu widokowego)? Czy zapis ten o odstępstwie można odnieść całego programu przewidzianego na terenie opracowania, czyli również projektowanego nowego budynku muzeum z audytorium i pozostałych stref funkcjonalnych? Prośba o interpretację tego zapisu w Planie Miejscowym.

Odpowiedź:
Zapis dopuszczający odstępstwo od maksymalnej wysokości obiektów dotyczy Wielkiego Pieca i obiektów z nim złączonych służących jego adaptacji. Na podstawie tego zapisu nie można wybudować osobnego „konkurencyjnego” w stosunku do Wielkiego Pieca obiektu/budynku na terenie inwestycji. Nowa zabudowa nie złączona z Wielkim Piecem może posiadać maksymalną wysokość zabudowy 20m.


Pytanie nr 61:
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego powierzchni pomieszczeń w projektowanej inwestycji. W szczególności: jaka powinna być powierzchnia recepcji, portierni, szatni, punktu informacji turystycznej, sklepu z pamiątkami? Czy potrzebne będzie pomieszczenie ochrony i monitoringu?

Odpowiedź:
W tabeli programowo-bilansowej Organizator Konkursu określił orientacyjną powierzchnię kluczowych pomieszczeń. Pozostałe powierzchnie należy określić w ramach pracy konkursowej tak aby zaprojektowane pomieszczenia były funkcjonalne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (np. posiadały odpowiednią wielkość w stosunku do określonej liczby osób korzystających) oraz nie powodowały niepotrzebnych kosztów na etapie użytkowania obiektu (nie były zbyt duże).
Należy zapewnić na terenie obiektu portiernie lub pomieszczenie ochrony z dostępem do systemu monitoringu całego obiektu.


Pytanie nr 62:
Prosimy również o informację jaka jest przewidywana łączna liczba pracowników zatrudnionych w projektowanym obiekcie i czy przewidywany jest system zatrudnienia zmianowy? Jeśli tak to jaka jest maksymalna ilość pracowników jednej zmiany? Informacje te są niezbędne do określenia powierzchni zaplecza sanitarnego i socjalnego w obiekcie.

Odpowiedź:
Nie jest planowany system zmianowy. Przewiduje się zatrudnienie do 20 osób w tym:
3 osoby – kadra zarządzająca -dyrektor, zastępca, księgowość-kadry
4 osoby – pracownicy merytoryczni przygotowywanie wystaw, obsługa imprez
4-6 osób – przewodnicy po obiekcie
3 osoby – obsługa kas, kawiarni, kiosku
4 osoby – obsługa techniczna w tym informatyk i technik

Zakłada się, że ochrona obiektu i sprzątanie obiektu będzie wykonywane przez firmy zewnętrzne.
Powyższy wykaz nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, więc pracowników biur przewidzianych pod wynajem, pracowników kawiarni czy pracowników innych zaproponowanych przez Uczestnika Konkursu funkcji np. restauracji.


Pytanie nr 63:
Czy w opisie do projektu można zamieszczać grafiki i schematy

Odpowiedź:
W opisie do projektu można zamieszczać grafiki i schematy.


Pytanie nr 64:
Czy konstrukcja z rurami przechodząca przez teren Huty Pokój jest w użytku, czy może stanowi aktualnie nieużytek, pozostałość nieeksploatowaną? Czy jest on elementem podlegającym opracowaniu?

Odpowiedź:
Opracowaniu podlegają tylko i wyłącznie urządzenia, konstrukcje i budynki zlokalizowane na działkach 3693/215 oraz 3694/215. Organizator nie posiada wiedzy o obiektach zlokalizowanych poza w/w działkami i nie są one przedmiotem opracowania.


Pytanie nr 65:
W jaki sposób należy traktować “projektowanie wystawy” w 1 etapie, jak bardzo szczegółowe to ma być opracowanie?

Odpowiedź:
W 1 etapie konkursu Uczestnicy powinni zaproponować swoją koncepcję udostępnienia obiektu na cele turystyczne np. poprzez schematyczne pokazanie tras zwiedzania, lokalizacji punktów kluczowych, pokazania sposobu eksponowania obiektów, multimediów czy eksponatów. Sposób prezentacji i szczegółowość rozwiązań pozostawia się w gestii Uczestników Konkursu.


Pytanie nr 66:
Czy jest możliwość uzyskania kolorowej chmury punktów?

Odpowiedź:
Organizator Konkursu udostępnił w materiałach konkursowych kompletną, sprawdzoną i obejmującą wszystkie pomieszczenia monochromatyczną chmurę punktów i nie dysponuje kolorową wersją tej chmury. W sieci Internet dostępne są kolorowe chmury punktów tego obiektu jednak nie zaleca się ich stosowania ze względu brak pewności poprawnego wykonania skanów i ich łączenia ze sobą, co może skutkować niepoprawnymi wymiarami opracowywanego obiektu.


Pytanie nr 67:
Czy Organizator posiada i jest w stanie udostępnić model wygenerowany na podstawie chmury punktów (albo z inwentaryzacji)?

Odpowiedź:
Organizator nie posiada modelu obiektu wygenerowanego na podstawie chmury punktów.


Pytanie nr 68:
Czy zdjęcia z drona dostarczone przez Organizatora są obligatoryjne i należy ich używać do wizualizacji?

Odpowiedź:
Zdjęcia z drona dostarczone przez Organizatora Konkursu nie są obligatoryjne.


Pytanie nr 69:
Jeśli zdjęcia nie są obligatoryjne, to czy Organizator dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej za pomocą drona przez uczestnika we własnym zakresie? I czy ewentualnie wiążą się z tym jakieś formalności, np. uzyskanie zgody na latanie dronem od odpowiedniego organu?

Odpowiedź:
W przypadku wykonywania dokumentacji fotograficznej za pomocą drona przez Uczestnika Konkursu we własnym zakresie Uczestnik Konkursu powinien uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody w tym także zgodę Huty Pokój S.A. oraz Firmy Stalmag.


Pytanie nr 70:
Czy Organizator może udostępnić projekt drogi/wjazdu na teren działki z Wielkim Piecem?

Odpowiedź:
Projekt drogi/wjazdu na teren działki z Wielkim Piecem nie został jeszcze ukończony. Należy traktować mapę zamieszczoną na stronie 100 Regulaminu Konkursu jako ostatecznie zatwierdzone rozwiązanie zjazdu z drogi publicznej.


Pytanie nr 71:
Czy w przypadku zaprzestania działalności na terenach Huty, Miasto planuje nabywać kolejne działki/tereny obszaru przemysłowego?

Odpowiedź:
Organizator nie wyklucza takiej możliwości jednak na obecnym etapie opracowaniu podlegają tylko i wyłącznie urządzenia, konstrukcje i budynki zlokalizowane na działkach 3693/215 oraz 3694/215.

Pytanie nr 72:
Czy część graficzną opracowania studialnego składanego w I etapie Konkursu można przedstawić na mniejszej niż 5 liczbie plansz o wymiarach 100x70cm?

Odpowiedź:
Organizator zmienia zapis rozdziału VI.A pkt. 8 Regulaminu Konkursu dopisując przed słowem „pięciu” słowo „maksymalnie” tym samym zapis ten otrzymuje brzmienie:
„ 8) część graficzną należy przedstawić na maksymalnie pięciu lekkich sztywnych planszach w skali o wymiarach 100x70cm (układ pionowy). Plansze należy ponumerować w kolejności prezentacji. Na każdej planszy w prawym górnym rogu strony przedniej należy umieścić Numer Identyfikacyjny w kolorze czarnym na białym tle o wysokości pisma 1 cm i maksymalnej szerokości 8 cm.”


Pytanie nr 73:
Dominującym elementem Wielkiego Pieca są barierki i podesty, czy Organizator dopuszcza wymianę tych elementów na nowe mimo to, że stanowią one część podlegającą ochronie konserwatorskiej? Czy należy je zostawić, zakonserwować i uzupełnić zabezpieczeniami?

Odpowiedź:
Podstawowym działaniem w obiektach wpisanych do rejestru zabytków jest konserwacja i zachowanie oryginalnych obiektów i ich elementów, ale nie wyklucza to możliwości wymiany zniszczonych elementów na nowe czy modernizacji fragmentów obiektów w sposób i w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Pytanie nr 74:
Czy droga zwiedzania może zawierać istniejące podesty i kładki, czy należy bezwzględnie zaprojektować nową drogę zwiedzania, niezależną od istniejących konstrukcji?

Odpowiedź:
Wybór drogi zwiedzania oraz kwestie wykorzystania istniejących podestów i kładek pozostawia się Uczestnikom Konkursu.


Pytanie nr 75:
Czy jest możliwe wykorzystanie istniejących platform przy konstrukcji Pieca i ewentualne doczepienie do nich kładek komunikacyjnych?

Odpowiedź:
Organizator dopuszcza takie rozwiązania.


Pytanie nr 76:
Taras widokowy może znajdować się na szczycie Pieca, czy należy zaprojektować nową, alternatywną kubaturę z nową komunikacją, która będzie pełnić funkcję tarasu widokowego?

Odpowiedź:
Sposób realizacji funkcji widokowej pozostawia się Uczestnikom Konkursu.


Pytanie nr 77:
Czy zachowały się gdzieś wagoniki do przewozu żużlu?

Odpowiedź:
Zachował się jeden wózek skipowy.


Pytanie nr 78:
Czy Organizator konkursu planuje przeprowadzenie badań dot. nośności konstrukcji zespołu Wielkiego Pieca?

Odpowiedź:
Wielki Piec był projektowany na duże obciążenia wynikające z pracy tego urządzenia. Piec ten posiada objętość 483m3 co daje około 650 ton obciążenia, dodatkowo sam obiekt waży około 2 000 ton, a został zaprojektowany w taki sposób aby mógł zostać przeciągnięty na linach w jego obecne położenie (operacje przeciągania rozpoczęto 7.10.1963). Obecnie obiekt nie jest obciążony wsadem wielkopiecowym, a „zapas” nośności może zostać wykorzystany do adaptacji obiektu do nowych funkcji. Organizator Konkursu na etapie Konkursu nie planuje przeprowadzania badań dot. nośności konstrukcji zespołu Wielkiego Pieca.


Pytanie nr 79:
Czy Tramwaje Śląskie przewidują remont torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Niedurnego?

Odpowiedź:
Tramwaje Śląskie przewidują remont torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Niedurnego, ale termin realizacji tego zadnia nie jest znany.


Pytanie nr 80:
W regulaminie wspominają Państwo, że możliwa jest wymiana dachu sterowni na częściowo lub całkowicie przeszklony, plan miejscowy nakazuje jednak zachowanie rodzaju pokrycia dachu. Czy przeszklenie jest rzeczywiście możliwe?

Odpowiedź:
Plan miejscowy nie zabrania stosowania doświetleń połaciowych i tak należy traktować przeszklenia dachu.


Pytanie nr 81:
Czy chmura punktów może zostać podzielona na kilka mniejszych chmur, tak żeby jej wykorzystanie było możliwe przy użyciu programów do projektowania architektonicznego?

Odpowiedź:
Udostępnioną przez Organizatora chmurę punktów można dowolnie wykorzystywać do projektowania architektonicznego, a także dzielić ją na mniejsze chmury punktów we własnym zakresie.


Pytanie nr 82:
Czy chmura punktów może również zostać udostępniona w formacie siatki (mesh) np. OBJ, 3DS, DWG?

Odpowiedź:
Organizator nie dysponuje chmurami punktów w innych formatach, należy we własnym zakresie modyfikować dostarczone przez Organizatora materiały.


Pytanie nr 83:
Czy organizator może oznaczyć na planie obiekty, które muszą zostać zachowane? Przyporządkowanie opisu podanego w regulaminie do obiektów oznaczonych na planie pozostawia wiele wątpliwości – plan zapewniłby pełną jasność sytuacji.

Odpowiedź:
W załączniku 2.7 do Regulaminu Konkursu opublikowana jest kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków zawierająca na stronie 10 mapę określającą zakres wpisu do rejestru zabytków. Na mapie tej wskazano także nazwy poszczególnych obiektów. Obiekty wpisane do rejestru muszą zostać zachowane.


Pytanie nr 84:
Czy dozwolone jest przebicie się poprzez ścianę pieca aby umożliwić wgląd do jego wnętrza?

Odpowiedź:
Projekty mogą przewidywać wykonanie otworów w ścianach wielkiego pieca pozwalających na wgląd do jego wnętrza, jednak ich wielkość i ilość jest jednym z zagadnień konkursowych.


Pytanie nr 85:
Czy możliwe jest wykonanie nadbudowy komina, np. w formie platformy widokowej?

Odpowiedź:
Wybór rozwiązań projektowych pozostawia się Uczestnikom Konkursu. O platformie widokowej traktuje również odpowiedz na Pytanie nr 76.


Pytanie nr 86:
Czy można usunąć część z istniejących schodów w chronionym obiekcie biorąc pod uwagę utworzenie nowych zgodnych z normami klatek schodowych

Odpowiedź:
Ingerencja w zabytkową substancje w przypadku adaptacji obiektu pod nowe funkcje jest nieunikniona, jednak zakres tej ingerencji jest kluczowym zagadnieniem konkursowym. Należy w taki sposób zmodyfikować obiekt, żeby mógł być bezpiecznie użytkowany, a jednocześnie, żeby ingerencja ta została zaakceptowana przez Sąd Konkursowy i służby konserwatorskie. Tego tematu dotyczyły także pytania nr 73, 74, 75.


Pytanie nr 87:
Czy organizator może przybliżyć nam proces technologiczny który zachodził w Wielkim Piecu?

Odpowiedź:
Opis proces technologicznego, który zachodził w Wielkim Piecu jest ogólno dostępny w sieci internet po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „Wielki Piec”, lub Wielki Piec Budowa”
np.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_piec,
https://www.google.pl/search?q=wielki+piec+budowa&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwickpugpqrjAhUvtYsKHVzYCoAQsAR6BAgIEAE&biw=1680&bih=914


Pytanie nr 88:
Czy sala audytoryjna musi mieć osobne wejście i toalety, czy też może je współdzielić z muzeum?

Odpowiedź:
Wybór rozwiązań projektowych pozostawia się Uczestnikom Konkursu


Pytanie nr 89:
Czy dopuszczalny jest montaż oświetlenia architektonicznego bezpośrednio na chronionej konstrukcji Wielkiego Pieca?

Odpowiedź:
Ingerencja w zabytkową substancje w przypadku adaptacji obiektu pod nowe funkcje jest nieunikniona, jednak zakres tej ingerencji jest kluczowym zagadnieniem konkursowym.


Pytanie nr 90:
Czy przepisy dotyczące reklam aplikuje się również do nazwy / logo obiektu?

Odpowiedź:
Nazwa lub logo obiektu należy traktować jako szyld obiektu, a nie tablicę reklamową


Pytanie nr 91:
Czy dopuszczalne jest przesunięcie bramy wjazdowej?

Odpowiedź:
Nie dopuszcza się przesunięcia bramy wjazdowej. Kwestię tą wyjaśniono w odpowiedzi na Pytanie nr 52


Pytanie nr 92:
Czy dopuszczalne jest przesunięcie drogi wjazdowej wzdłuż ul. Piotra Niedurnego?

Odpowiedź:
Nie dopuszcza się przesunięcia drogi wjazdowej. Kwestię tą wyjaśniono w odpowiedzi na Pytanie nr 52


Pytanie nr 93:
Czy dopuszczalne jest umieszczenie niezależnego wjazdu na teren opracowania służącego jedynie obsłudze Wielkiego Pieca (na północ od obecnego wjazdu wzdłuż ul. Piotra Niedurnego)?

Odpowiedź:
Opracowaniu podlegają tylko i wyłącznie tereny, urządzenia, konstrukcje i budynki zlokalizowane na działkach 3693/215 oraz 3694/215. Lokalizowanie jakiegokolwiek elementu infrastruktury czy zabudowy poza terenem opracowania, na działkach nie należących do Organizatora, jest niedopuszczalne.


Pytanie nr 94:
Czy tory kolejowe są nadal w użyciu, jeśli tak – jak często?

Odpowiedź:
Są nadal w użyciu kilka razy w tygodniu.


Pytanie nr 95:
Jaka jest przewidywana maksymalna liczba zwiedzających w projektowanym obiekcie i jego otoczeniu? Informacja ta jest niezbędna do określenia powierzchni zaplecza sanitarnego w obiekcie.
Według regulaminu: ścieżka dydaktyczna po Wielkim Piecu, Nagrzewnicach i Odpylniku Statycznym 40 osób, sala audytoryjna 100 osób, a ekspozycja stała?

Odpowiedź:
Organizator zakładał, że ekspozycja stała będzie częścią trasy zwiedzania i ścieżki dydaktycznej, ale jeśli Uczestnik zaproponuje w swoim projekcie rozwiązanie pozwalające zwiedzanie ekspozycji stałej niezależnie od ścieżki dydaktycznej to należy przyjąć, że ekspozycję tą będzie zwiedzało 40 -50 osób jednocześnie.


Pytanie nr 96:
Czy zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty kosztów wykonania prac określonych w punkcie I.5.4 regulaminu (strona 8), jeśli będzie to niezbędne do spełnienia wszystkich wymogów inwestora dotyczących zawartych w regulaminie konkursu wytycznych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zwiększania łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy Konkursowej określonego w punkcie I.5.4 Regulaminu Konkursu


Pytanie nr 97:
Jaką dokładność powinny mieć rzuty, przekroje i elewacje w pierwszym etapie konkursu opisane w punkcie VI część A (strona 23) regulaminu konkursu? Czy wymagane jest przedstawienie aranżacji wnętrz?

Odpowiedź:
Dokładność rzutów, przekrojów i elewacji powinna odpowiadać skali rysunku określonej przez organizatora w Regulaminie Konkursu. Decyzję o przedstawianiu lub nieprzedstawianiu, w całości lub w częściach, aranżacji wnętrz projektowanych obiektów pozostawia się Uczestnikowi Konkursu.


Pytanie nr 98:
Czy w pierwszym etapie konkursu należy przedstawić wszystkie elewacje budynków czy tylko wybrane?

Odpowiedź:
W Regulaminie Konkursu nie określono ilości elewacji, jednak przedstawione przez uczestnika Konkursu rysunki elewacji powinny pozwolić na pełne zilustrowanie i przedstawienie do oceny przez Sąd Konkursowy własnej koncepcji projektowej.


Pytanie nr 99:
Czy dopuszcza się wykonanie prezentacji multimedialnej, np. animacji 3d w drugim etapie konkursu?

Odpowiedź:
Regulaminem Konkursu nie przewiduje prezentacji multimedialnych.


Pytanie nr 100:
W punkcie VIII część C (strona 28) regulamin konkursu zawiera konieczność opisu dotyczącego ekspozycji stałej multimedialnej i interaktywnej o Wielkim Piecu i Hucie “Pokój”. Jest on podany 2 razy – w 1 i 6 punkcie. Czy zapis został podany celowo – jeśli tak to czego dokładnie ma dotyczyć?

Odpowiedź:
Część opisowa, o której mowa w Rozdziale VIII część C pkt 1 Regulaminu Konkursu dotyczy opisu koncepcji adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój do nowych funkcji i w tym kontekście wspomniano także o „opisie koncepcji ekspozycji” – dotyczy to sposobu przeprowadzenia zwiedzających przez obiekt i organizacji samej ekspozycji w kontekście rozwiązań architektonicznych, natomiast w Rozdziale VIII część C pkt 6 Regulaminu Konkursu jest mowa o „projekcie wystawy” – zapis ten odnosi się do rozwiązań szczegółowych wystawy i został umieszczony w regulaminie aby podkreślić konieczność odniesienia się Uczestników Konkursu nie tylko do kwestii architektonicznej obiektu, ale także do charakteru ekspozycji, rozwiązań technologicznych, interakcji z widzem, sposobów przekazu.


Pytanie nr 101:
W załączniku 2.1 punkt 5 (strona 89) jest mowa o potwierdzeniu rozwiązań “stosownymi certyfikatami ekologicznymi”. Jakie konkretne certyfikaty powinny zostać przedstawione?

Odpowiedź:
Aspekty środowiskowe obejmują szeroką gamę kategorii i kryteriów, od energii aż po ekologię. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami, dostęp do światła dziennego, sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem oraz parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.
Projektowany obiekt powinien powstać z poszanowaniem środowiska naturalnego i być bezpieczny dla użytkowników. Założenia te są potwierdzane systemem certyfikatów nadawanych budownictwu ekologicznemu zgodnie z międzynarodowymi normami. Obecnie w Polsce przyznawane są certyfikaty w ramach międzynarodowych systemów: BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL Building Standard. Więcej informacji o systemach certyfikacji można uzyskać na stronie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego https://plgbc.org.pl/


Pytanie nr 102:
Udostępniona chmura punktów w formacie .xyz zawiera błędy. Nie jest kompatybilna z programem ArchiCAD. Czy zamawiający zweryfikuje poprawność udostępnionych plików lub udostępni ponownie działające poprawnie tak aby było możliwe wykorzystanie ich w programie Archicad?

Odpowiedź:
Chmura punktów w formacie .xyz jest poprawna – ten format zawiera jedynie współrzędne punktów bez jakichkolwiek dodatkowych informacji np. o kolorze. Chmury punktów w udostępnionym formacie .pts zawierają więcej informacji. Jednak poszczególne programy projektowe mają różne wymagania i różne możliwości importu chmur punktów. Organizator nie gwarantuje, że udostępnione materiały będą kompatybilne, z każdym programem projektowym.

Niezależnie od powyższego Organizator udostępnił na stronie www w zakładce „pliki do pobrania” kolejną chmurę punktów kompatybilną z programem Archicad. Biorąc pod uwagę, że program Archicad ma wiele ograniczeń w zakresie chmur punktów i nie jest przeznaczony do pracy z tak dużymi plikami, udostępnione nowe chmury punktów zostały zmniejszone, „okrojone” i podzielone na mniejsze części.


Pytanie 103
Prosimy o udostępnienie możliwości wizji lokalnej celem uszczegółowienia pracy konkursowej w II etapie konkursu. Na przykład poprzez rekomendację dla indywidualnej i przeprowadzonej na własną odpowiedzialność wizyty na miejscu z możliwością wejścia do budynków.

Odpowiedź:
Organizator Konkursu informuje uczestników II Etapu Konkursu, że 15.10.2019 r. o godzinie 12.00 oraz 17.10.2019 o godzinie 12.00  odbędzie się wizja lokalna na terenie zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego.

Warunkiem uczestnictwa w wizji jest przesłanie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 14.00 przez Uczestnika Konkursu na adres mailowy sekretariat@wielkipiec.pl skanu „oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności” wypełnionego przez każdego z uczestników wizji oraz określenie, w którym z powyższych terminów dana osoba jest zainteresowana uczestnictwem w wizji.

Spotkanie nastąpi przed bramą wjazdową na teren Huty Pokój, tzw. Bramą I usytuowaną u zbiegu ulic Hutniczej i Niedurnego. Proszę również pamiętać o konieczności wyposażenia się w kaski ochronne oraz latarki.

oświadczenie o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności – plik do pobrania


Pytanie 104
Prosimy o udostępnienie dodatkowych zdjęć wnętrz obiektów, w tym pomieszczeń budynku maszynowni i sterowni niepokazanych na zdjęciach załączonych w materiałach konkursowych. W szczególności prosimy o zdjęcia wnętrz północnej części budynku maszynowni i sterowni.

Odpowiedź:
Organizator Konkursu udostępnia w zakładce pliki do pobrania posiadane zdjęcia wnętrza budynku maszynowni i sterowni.


Pytanie 105
Czy w przypadku wskazania przez projektantów kompozycyjnego układ plansz, zostanie on zastosowany podczas oceny konkursowej?

Odpowiedź:
Regulamin Konkursu określa pionowy układ plansz. Prace konkursowe będą prezentowane w jednej poziomej linii w kolejności zaznaczonej przez uczestnika konkursu. Jeżeli kolejność plansz nie zostanie oznaczona przez uczestnika plansze zostaną zaprezentowane w dowolnej kolejności.


Pytanie 106
W jakich godzinach powinno funkcjonować “publicznie dostępny (udostępniony dla odwiedzających) poziom Wielkiego Pieca Hutniczego znajdujący się na wysokości ok. 32 m”?

Odpowiedź:
Publicznie dostępne poziomy Wielkiego Pieca Hutniczego powinny być dostępne w godzinach pracy instytucji kultury zarządzającej w przyszłości Wielkim Piecem. Orientacyjnie należy przyjąć funkcjonowanie w godzinach od 8.00 do 18.00.


Pytanie 107
Czy projektant powinien przewidywać zamknięcie terenu Wielkiego Piec po godzinach funkcjonowania muzeum?

Odpowiedź:
Projektant powinien przewidywać możliwość odpowiedniego zabezpieczenia zespołu zabudowy po godzinach funkcjonowania Muzeum, jednak poszczególne fragmenty terenu wokół zabudowy mogą pozostać stale dostępne dla mieszkańców co pozwoli na poszerzenie dotychczasowej przestrzeni publicznej.

Menu