Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy do 24 maja 2019 do godz.14:00 złożyć w Sekretariacie Konkursu Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  Wniosek ten składa się zgodnie z wyborem Uczestnika za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w Sekretariacie konkursu.

Wniosek, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1.1. do Regulaminu Konkursu, powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia według postanowień Regulaminu Konkursu.

Zobacz: Regulamin konkursu

Forma Konkursu

Niniejszy Konkurs jest konkursem architektoniczno-urbanistycznym: dwuetapowym, otwartym, realizacyjnym. W I Etapie Konkursu uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie będą składać Opracowania Studialne, które zostaną ocenione zgodnie z postanowieniami regulaminu. Do II Etapu Konkursu zostaną zaproszeni uczestnicy, którzy złożyli Opracowania Studialne najbardziej odpowiadające wymaganiom Organizatora.

Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa i tabelaryczna Prac Konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników Konkursu sporządzone w języku polskim.

Nagrody

W konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a) I nagroda – 80.000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – m.in. projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej do nowych funkcji;
b) II nagroda – 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) brutto,
c) III nagroda – 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto,
d) IV nagroda – 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto,
e) V nagroda – 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i nie podlegające wykluczeniu z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz inne okoliczności wskazane w Regulaminie.

Ze względu na niewątpliwy potencjał terenu objętego Konkursem, intencją Organizatora jest wypracowanie koncepcji przestrzeni tętniącej życiem, dobrze powiązanej funkcjonalnie z otoczeniem, zaprojektowanej z poszanowaniem środowiska kulturowego. Zrewitalizowany obiekt ma przyciągać użytkowników oraz turystów i być ważnym, rozpoznawalnym i akceptowanym społecznie miejscem na kulturalnej mapie województwa.

Oczekuje się, że zostanie zaprojektowana unikalna, postindustrialna, jedyna w swoim rodzaju przestrzeń stanowiąca nową wizytówkę miasta Ruda Śląska.

Harmonogram Konkursu

Czynność Termin
Termin przekazania ogłoszenia o Konkursie do publikacji w Dz.U. UE 26 kwietnia 2019
Składanie pytań dot. treści Regulaminudo 10 maja 2019
Ogłoszenie odpowiedzi na pytania dot. treści Regulaminu do 15 maja 2019
Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursiedo 24 maja 2019,
do godz.14:00
Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu i zaproszenie do składania Opracowań Studialnych - I Etap Konkursu do 7 czerwca 2019
Składanie pytań dot. wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Opracowań Studialnych - I Etap Konkursudo 10 lipca 2019
Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora do 24 lipca 2019
Składanie Opracowań Studialnych - I Etap Konkursudo 4 września 2019
do godz.14:00
Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu i zaproszenie do składania Prac Konkursowych II etapu do 25 września 2019
Składanie pytań dot. Wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Prac Konkursowych II etapu do 2 października 2019
Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora do 9 października 2019
Składanie Prac Konkursowych II etapudo 20 listopada 2019
do godz.14:00
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników, dyskusja pokonkursowa4 grudnia 2019
Wypłata nagród pieniężnych od 19 grudnia 2019
Przekazanie zaproszenia do negocjacji od 19 grudnia 2019
Wystawa pokonkursowa od 5 grudnia 2019
do 19 grudnia 2019
Odbiór prac nienagrodzonych od 19 grudnia 2019
Menu